top of page

8GURU

แบบร่างเพื่อใช้ในการผลิต

© 2020 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นไว้ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประเภทอาหารและงานหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง ให้กับผู้ผลิตในชุมชนพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้ภาคบริการเติบโตและเป็นการสนับสนุนภาคการผลิตอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้โดยตรง

     ปัจจุบันการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ยังเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่พิเศษต่างๆ ของ อพท. ทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้นและจำหน่ายได้ในราคาไม่สูงนัก อพท. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการให้การสนับสนุน ในด้านการออกแบบพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยให้ความรู้และให้บริการปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร เพื่อสร้างเสน่ห์ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาให้กับสินค้าประเภทอาหารแก่ผู้ผลิตในชุมชนพื้นที่พิเศษต่างๆ ของ อพท.

การอบรมเกี่ยวกับการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้า

การออกแบบลายบรรณจุภัณฑ์
จากทีมที่ชำนาญการ

ภาพถ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรม
การตลาด

bottom of page