top of page
shutterstock_559097332

episodes

อพท ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายสาระดีๆและมุมมองใหม่ๆ

จากเหล่ากูรูด้านการทำธุรกิจและบรรจุภัณฑ์อาหาร

25

PACKAGE DESIGN AND BRANDING

อาจารย์ อุฬารพัชร นิธิอุทัย         
อาจารย์ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

packing
Ep.11 หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
20:24
เล่นวิดีโอ

Ep.11 หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

Ep.12 การเลือกบรรจุภัณฑ์
09:19
เล่นวิดีโอ

Ep.12 การเลือกบรรจุภัณฑ์

Ep.13 บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป
10:44
เล่นวิดีโอ

Ep.13 บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป

Ep.14 การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
10:43
เล่นวิดีโอ

Ep.14 การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

EP.11 บรรจุภัณฑ์คืออะไร

EP.12 การเลือกบรรจุภัณฑ์

EP.13 บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป

บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ต่อราคา
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ต่อการจัดจำหน่าย
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ต่อการส่งเสริมการขาย
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี
สิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์
และมีการพูดถึงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์ในตลาดมีมากมายหลายแบบ ต้องเลือกให้ถูกว่าควรใช้แบบไหนที่จะดีต่อสินค้าของเรา
ปัจจัยในการเลือกพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์มีดังนี้
1. ลักษณะและคุณสมบัติของปลิตภัณฑ์
2. วัสดุบรรจุ
3. ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
4. วิธีจัดจำหน่าย
5. วิธีบรรจุ
6. วิธีใช้และการเก็บรักษา
7. การนำไปใช้งาน
8. ราคาของบรรจุภัณฑ์

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป แล้วค่อยนำมาสร้างอัตลักษณ์ให้เข้ากับสินค้าของผู้ประกอบการ เช่น ถุงซิปล็อค ถุงแก้ว ถาดพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระปุกพลาสติก กระปุกแก้ว กระป๋องเหล็ก กระดาษ แต่ละวัสดุก็จะมีความเหมาะสมต่อสินค้าแตกต่างกันไป
และบางครั้งก็ต้องใช้วิธี  Mix & Match เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

EP.14 การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

Brands ไม่ใช่แค่ Logo แต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจำเราได้ดี
Logo เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ Brands 
Brands คือการสร้างความทรงจำที่ดีให้ลูกค้า คนส่วนใหญ่จำภาพรวมของ โครงร่าง และ สี จึงต้องคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้คนจดจำได้ง่ายขึ้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญมาก เพราะจะสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลัง

© 2020 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

bottom of page