top of page
pattaya
nan
ricefield
สุโขทัย

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Advantages 
• There is no charge to participate in this project.
• The knowledge about design, product development and packaging will be given by many experts and professional designers from various fields.

• The selected candidates will have privilege in using packaging prototype to produce your own packaging or to further develop the prototype without any condition.
    

Qualification

• Company, Cooperative Office, Partnership, Groups of People in the Communities or Individuals who live in the communities of DASTA designated areas and have food related products.
• Food related products must have a part of the product which can be linked to the identity, culture and traditions of each locality.
• Food related products must have any part of the product using local resources.
• Food related products generate direct income for the local communities
• Be able to stay active until the end of the project
• Willing to make the product information public.

    

ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
•ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้มากมายในด้านการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
•ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือก สามารถนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตครั้งต่อไป หรือ สามารถนำไปต่อยอดทางด้านอื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข     

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

• บริษัท สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน วิสาหกิจชุมชน คณะบุคคล กลุ่มชุมชน หรือ บุคคลทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่พิเศษต่างๆ ของ อพท. และมีสินค้าประเภทอาหาร
• สินค้าประเภทอาหารนั้นต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า ที่สามารถเชื่องโยงได้กับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
• สินค้าประเภทอาหารนั้น ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า ที่ใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นนั้นๆ
• สินค้าประเภทอาหารนั้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นถิ่นนั้นๆ
• สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้จนจบโครงการ
• ในการสมัครเข้าร่วมโครงการหมายถึง ผู้ประกอบการยินดีให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านเผยแพร่เป็นสาธารณะ 

    

คำตัดสินของคณะกรรมการ อพท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

Candidate Selection Criteria
• Product uniqueness
• Analysis of the environment and the potential of the product / SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats for assessing your business in marketing aspect and product potential aspect.
• Cooperation in project activities and intention of the participants in collaborating between the team of researchers and designers.
• The past sale trends
• Market trends / Opportunities to expand the business
• The Business being involved in sustainability of the community, both direct and indirect channels.
• The food products must have a part of the product which can be related to the identity, culture and traditions of each locality.

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563   

เกณฑ์ในการคัดเลือกเบื้องต้น
• ความโดดเด่นของสินค้า
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสินค้า / การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ บริษัท ธุรกิจ องค์กร ในเชิงการตลาด และศักยภาพของสินค้า
• ความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมในโครงการ หรือความตั้งใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการร่วมงานระหว่างทีมงาน ทีมนักวิจัย นักออกแบบ
• แนวโน้มยอดขายที่ผ่านมา
• แนวโน้มทางการตลาด/การต่อยอด
• มีส่วนร่วมหรือทําให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนทั้งทางตรงและทางอ้อม
• สินค้าประเภทอาหารนั้นต้องมีส่วนใดส่วนหนึงของสินค้าที่สามารถเชื่องโยงได้กับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น


    

สมัครเข้าร่วมโครงการ

© 2020 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

bottom of page